Elsikkerhetstips

Tenk på dette før du inngår kontrakt om arbeid i ditt elektriske anlegg.

Eier og bruker av elektrisk anlegg er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller de lovpålagte sikkerhetskrav. Eier og bruker er også ansvarlig for at kvalifisert personell brukes til vedlikehold og/eller utbedring av anlegget. Personer som driver installasjonsvirksomhet er ansvarlig for at det kun brukes kvalifisert personell til de oppgaver som skal utføres.

Virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg skal være registrert i et sentralt register hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Før kontrakt inngås med en virksomhet bør man derfor forsikre seg om at virksomheten er registrert hos DSB, og at virksomheten i henhold til registrert er kvalifisert for det arbeidet som skal utføres.

Registeret finnes på: http://elinstreg.capgemini.no (søk på postnummer anbefales)

Hvis det skal benyttes personer med utdannelse og/eller praksis fra et annet land enn Norge, må disse være vurdert av DSB. Personer fra EØS-området blir vurdert i samsvar med et EU-direktiv. Er det tvil om personen som utfører et arbeid har nødvendig godkjenning, må virksomheten som står som ansvarlig for arbeidet, kunne dokumentere dette.

Dersom utenlandsk arbeidskraft og virksomheter benyttes, er det viktig at det elektriske anlegget blir utført etter gjeldende regler i Norge. Enkelte av de kravene som er satt til elektriske anlegg i Norge, er spesielle ut fra klima og elektrotekniske forhold. Den som skal utføre arbeidet må kjenne til det norske regelverket.

Når arbeidet er utført, skal en få utstedt en samsvarserklæring hvor den som er ansvarlig for arbeidet, skal erklære at arbeidet er utført etter sikkerhetskravene gitt i forskrift. Det skal også legges ved dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.